PERMIS PATERNITAT 2020

Els treballadors que siguin pares aquest any tindran dotze (12) setmanes de permís retribuït i en 2021, setze (16).

Els principals requisits:

- Estar donat d'alta a la Seguretat Social (SS), al Regim General o als Règims Especials.

- Ha d'haver cotitzat un mínim de cent vuitanta (180) dies durant els últims set (7) anys anteriors al començament del permís o, en tot cas almenys tres cents seixanta dies al llarg de tota la vida laboral.

Un cop s'ha produït el naixement del fill/a s'ha de sol·licitar a l'empresa el certificat de baixa on s'ha de constar el import de l'última nòmina als efectes de calcular la prestació corresponent. 

Posteriorment, s'ha de presentar en qualsevol oficina de la SS el model de sol·licitud de prestació de paternitat juntament amb certificat de naixement, original i fotocopia DNI, certificat empresa, última nòmina, fotocopia llibre de família i número de cc.

Un cop rebuda la documentació, la SS te un termini de trenta (30) dies per resoldre sobre el permís.

En el cas de baixa de paternitat autònoms, el treballador es podrà beneficiar de una bonificació del 100% en la quota dels autònoms.