DIFERÈNCIES ENTRE PARELLA DE FET I MATRIMONI

Catalunya té la seva pròpia regulació en relació a matèries de família, dins de la qual s'inclou la regulació del matrimoni i la de la parella estable (parella de fet). S'entén per parella de fet la convivència estable i publica entre dues persones amb interessos comuns per a desenvolupar una vida familiar.

Existeixen una sèrie de similituds i diferències entre el matrimoni i la parella de fet, desconegudes per la majoria de la gent ja que totes dues figures són molt similars.

Les matèries en les quals no existeixen diferències entre totes dues figures són principalment en temes successoris i hereditaris, en reagrupació familiar en cas que un membre de la parella sigui estranger o tot el relacionat amb l'existència de fills en comú.

Des de PG ASSESSORS ens sembla més interessant posar l'accent en les diferències que existeixen entre la parella de fet i el matrimoni.

Davant la separació o divorci, únicament funciona igual la compensació econòmica per raó de treball. En la qual si un membre de la parella que hagi treballat per a casa i que ho hagi fet sense cap mena de retribució té dret a una compensació econòmica.

Es preveu per a matrimonis, on la part que surti més desfavorida econòmicament tindrà dret a percebre una compensació compensatòria per a mantenir el nivell de vida de convivència. Qüestió no contemplada en el cas de les parelles de fet.

Quant a l'atribució de l'habitatge familiar en cas de separació, si no hi ha fills en comú li ho quedaria la part més necessitada. En el cas de la parella de fet, si no hi ha fills en comú l'habitatge la hi quedaria el titular d'aquesta.

En cas de defunció, al vidu o vídua se li atribueix de manera automàtica la pensió de viduïtat. En el cas de la parella de fet, és necessari demostrar cinc anys de convivència, dos inscrits en el registre o a l'ajuntament corresponent i demostrar que existia una dependència econòmica.

Quan es contreu matrimoni la parella tindrà un permís retribuït de 15 dies naturals a diferència d'unir-se en parella estable, que no dóna dret a cap permís. Cal aclarir que és cert que diversos convenis sectorials regulen aquest permís retribuït per a les parelles de fet però no és una cosa que es trobi generalitzada.

També és interessant posar en relleu que en el cas que un dels cònjuges sigui estranger, es pot sol·licitar la nacionalitat espanyola al cap d'un any de convivència. Ser parella de fet no dóna dret a això.

Finalment, en qüestions tributàries, els matrimonis poden presentar la declaració de la renta de manera conjunta.